Algemeen bos

Algemeen bos of klimaatbos

Grondeigenaars die willen bebossen op een stuk grond zonder dat het bos een voedselbos of schoolbos is, komen in aanmerking voor financiële en technisch/juridische ondersteuning. Dat wil zeggen hulp bij en informatie over vergunningen, welke bomen goed gedijen en welke we aanraden, ondersteuning bij het aanplantingsplan en dergelijke meer. 

Financiële steun loopt op tot € 8.400/hectare. Projecten moeten wel voldoen aan de algemene spelregels zoals vermeld op de vorige pagina. 

BOS+ verzamelt financiële middelen in het klimaatbossenfonds. Deze middelen zijn afkomstig
van sponsorende bedrijven, donateurs en subsidies. Met het klimaatbossenfonds
ondersteunt BOS+ verschillende types van bosuitbreiding.

Aan de steun van BOS+ zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Bij vragen of voor meer specifieke gevallen, gelieve contact op te nemen met onze medewerker vermeld onderaan. 

De voorwaarden

Algemeen

 • Reeds uitgevoerde plantwerken komen niet in aanmerking voor extra sponsoring. In de overeenkomst die wordt gesloten met de begunstigde wordt opgenomen dat het bos minimum 25 jaar moet behouden blijven.
 • Sommige sponsors wensen een feestelijke aanplantactie met kort persmoment op het terrein. Eigenaars die dit toelaten, maken meer kans op sponsoring dan anderen. BOS+ begeleidt steeds deze evenementen, draagt er zorg voor dat de ecologische draagkracht van het terrein niet wordt overschreden en koppelt terug met de begunstigde zodat deze op de hoogte is van de plannen en er zijn toestemming kan aan verlenen.
 • Het moet gaan over een nieuw bos in Vlaanderen. Compenserende bebossingen in natura (voor een ontbossing elders) ondersteunt BOS+ niet.
 • De begunstigde kan een natuurlijke -, een privaatrechtelijke- of een publiekrechtelijke persoon zijn.

Plant-technisch en juridisch

 • De kandidaat-begunstigde moet beschikken over de eventueel nodige vergunning(en) en adviezen (omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging, VEN-ontheffing, veldwetboek, onroerenderfgoeddecreet). Niet vergunde aanplantingen komen niet in aanmerking voor sponsoring.
 • Open plekken en andere niet beboste plekken kunnen in het bos maar de uiteindelijke kroonbedekking van de geplante bomen en struiken moet minimum 70% zijn. Er moeten minstens 1.600 hoofdzakelijk inheemse bomen per hectare geplant worden (eventueel deels natuurlijke verbossing). De oppervlakte per dossier moet minstens 0,5 hectare bedragen.
 • Invasieve exoten die op de lijst van het internationaal aanvaardbare systeem Harmonia (https://ias.biodiversity.be/species/all)  staan, mogen niet geplant worden in de bossen die BOS+ ondersteunt.
 • De eigenaar gaat de verbintenis aan om de gerealiseerde CO2-vastlegging in het bos
  gedurende een periode van vijfentwintig jaar na de aanplanting niet aan derden te
  verkopen, niet door derden te laten claimen en niet zelf te claimen als een gerealiseerde
  vastlegging voor een zekere CO2-uitstoot.

Financieel

 • De kosten voor de realisatie (plantgoed, aannemers voor terreinvoorbereiding, wildbescherming…) worden betaald door de eigenaar. Na de realisatie ontvangt de eigenaar binnen de maand de voorziene financiële ondersteuning. Het sponsorgeld wordt verdeeld volgens een vaste verdeelsleutel. De verdeelsleutel is rechtvaardig en zorgt ervoor dat er veel nieuwe bossen gesponsord kunnen worden. We voorzien een totaalbudget van € 8.400/hectare. Voor het uitvoeren van vier welbepaalde taken, kan BOS+ of een andere partij ook een deel van het budget krijgen:
 • Horend bij de bebossing voorzien we drie kleinere taken en één grote taak (zie hieronder). De uitvoerder van deze taken (bosgroep/BOS+/eigenaar zelf/andere) krijgt € 250/hectare voor de kleinere taken en € 600 voor de grote taak. Per bijkomende hectare binnen hetzelfde dossier verminderen we dit bedrag per taak telkens met € 50/hectare. Voor de tweede hectare is dat dus nog € 200 (of € 550), voor de derde nog € 150 (of € 500), voor de vierde nog € 100 (of € 450), voor de vijfde € 50 (of € 400), voor de volgende bijkomende hectares blijft het bedrag dan € 50 (of € 400).
  • De eigenaar krijgt sowieso € 7.050/hectare. Is hij zelf uitvoerder van één of meerdere van de taken of is één van de taken niet aan de orde, dan ontvangt hij ook deze voorziene vergoeding(en). Voor oppervlaktes groter dan 1 hectare, neemt het aandeel voor de eigenaar toe door de vermindering van de vergoeding voor de uitvoering van de taken met telkens €200/hectare per bijkomende hectare.
 • We voorzien volgende drie kleinere taken horend bij de bebossing:
  • Ontwikkelen vergunningsaanvraag
  • Ontwikkelen subsidieaanvraag
  • Administratie terreinwerkzaamheden (opvragen offertes) en bestellen plantgoed
 • • We voorzien één grote taak:
  • Opmaak bebossingplan

Meer info?

Bert Peeters - bert.peeters@bosplus.be; 0471/39 69 38

Sander Van Daele - sander.vandaele@bosplus.be; 09/264 90 55