Schoolbos

Schoolbos

De speelkoer wordt een stuk bos. Een nabijgelegen terrein wordt een openluchtklas. Schoolbossen bestaan in allerlei vormen of maten. Beslissen wat of hoe is echter niet eenvoudig, er komt heel wat bij kijken. BOS+ wil daarom scholen begeleiden en we geven daarbij ook financieel een duwtje in de rug.
Met het klimaatbossenfonds ondersteunt BOS+ verschillende types van bosuitbreiding, waaronder schoolbossen (bossen aangelegd op grond horen bij een school). De ondersteuning voor schoolbossen bestaat uit een participatief traject met leerlingen en leerkrachten, een aanplantingsplan en budget voor aankoop van plantgoed (bomen en struiken). Hierna volgt heel wat informatie. Indien u nog vragen hebt, kan u steeds contact opnemen met de projectverantwoordelijke vermeld onderaan deze pagina.

Samen het bos in

Participatief traject

Omdat de leerlingen en leerkrachten de voornaamste gebruikers zullen zijn van het schoolbos, voorzien we een gratis participatief traject dat garandeert dat de school voldoende inspraak heeft in het aanplantingsplan. Het traject omvat 2 aspecten:

 • De inzet van een BOS+ medewerker voor 2 tot 3 workshops (telkens 1 klas) van 2 lesuren, aangevuld met een bevraging van het leerkrachtenteam.
 • Een gezamenlijk terreinbezoek met verantwoordelijken van de school om concrete terreinrealisaties te formuleren die rekening houden met de insteek van de leerlingen.

Aanplantingsplan en realisatie

Na het participatief traject en een gezamenlijk terreinbezoek met verantwoordelijke(n) van de school gaat BOS+ aan de slag om een aanplantingsplan te maken met een lijst van de nodige stuks plantgoed en bijhorende materialen. We voorzien hiervoor twee (digitale) feedbackrondes om tot een definitief plan te komen.

Na de opmaak van het aanplantingsplan en bijhorende lijst van plantgoed en bijhorende materialen, gaat BOS+ op zoek naar leveranciers hiervan. Eventuele hogere kosten dan het voorziene budget zullen door de leveranciers van het plantgoed en bijkomende materialen aan de school gefactureerd worden.

BOS+ regelt dan in samenspraak met de school de levering van het plantgoed en organiseert mee de plantactie. Aanwezigheid van voldoende volwassenen (leerkrachten en ouders) is hierbij belangrijk om alles op een kwalitatieve manier te kunnen uitvoeren.

Wat voorziet BOS+ niet?

• Opbreken van verharding. Dit moet voorafgaand in eigen beheer van de school gebeuren.

• Onderhoud en beheer van de aanplant. BOS+ voegt wel een begeleidende nota toe aan het aanplantingsplan met richtlijnen en houdt rekening met de mogelijkheden van de school qua beheer.

Om tot een schoolbos te komen, moet je rekening houden met enkele voorwaarden.

Voorwaarden

Algemeen

 • Deze voorwaarden maken integraal deel uit van een samenwerkingsovereenkomst die tussen BOS+ en de begunstigde school wordt afgesloten. Wijziging van deze voorwaarden kunnen slechts met wederzijdse toestemming van beide partijen gebeuren.
 • Reeds uitgevoerde plantwerken komen niet in aanmerking voor extra sponsoring, het moet om nieuwe bomen gaan. In de overeenkomst die wordt gesloten met de begunstigde wordt opgenomen dat het bos minimum 25 jaar moet behouden blijven.
 • Sommige sponsors (bedrijven) of donateurs van het klimaatbossenfonds wensen een feestelijke aanplantactie met kort persmoment op het terrein. Scholen die dit toelaten, maken meer kans op sponsoring dan anderen. BOS+ begeleidt steeds deze evenementen, draagt er zorg voor dat de ecologische draagkracht van het terrein niet wordt overschreden en koppelt terug met de begunstigde zodat deze op de hoogte is van de plannen en er zijn toestemming kan aan verlenen.
 • Het moet gaan over een nieuw bos in Vlaanderen. Compenserende bebossingen in natura (voor een ontbossing elders)  ondersteunt BOS+ niet.
 • De begunstigde kan enkel een school zijn (kleuter/lager/secundair).
 • Timing van het participatief traject en de aanplant worden in onderling overleg afgestemd.

Plant-technisch en juridisch

 • De kandidaat-begunstigde moet beschikken over de eventueel nodige vergunning(en) en adviezen (omgevingsvergunning voor  vegetatiewijziging, VEN-ontheffing, veldwetboek, onroerenderfgoeddecreet). Niet vergunde aanplantingen komen niet in aanmerking voor sponsoring. BOS+ voorziet begeleiding bij de eventuele nodige aanvraag van deze vergunning(en).
 • Kruidachtigen en eventueel zelfs tamme dieren kunnen ook een plaats hebben in schoolbossen maar BOS+ voorziet enkel ondersteuning voor bomen en struiken (incl. bessenstruiken), versteviging (vb. steunpalen) & verbetering van de groeiplaats (vb. mulch, compost…).
 • De uiteindelijke kroonbedekking van de geplante bomen en struiken moet minimum 30% zijn. De oppervlakte van de voorziene ruimte voor het schoolbos moet minstens 5.000 m² bedragen. Deze ruimtes mogen fysiek gescheiden liggen van elkaar maar moeten allemaal behoren tot dezelfde school. BOS+ zal deze minimumoppervlakte zelf telkens evalueren a. d. h. v. kaartmateriaal.
 • Invasieve exoten die op de lijst van het internationaal aanvaardbare systeem Harmonia (https://ias.biodiversity.be/species/all) staan, mogen niet geplant worden in de bossen die BOS+ ondersteunt.

Financieel

 • BOS+ voorziet voor een schoolbos van 5.000 m² een budget van € 1.500 (excl. BTW) voor aankoop van plantgoed en bijhorende materialen (zie boven). Per bijkomende m² stijgt dit budget met € 0,7 (excl. BTW).
 • BOS+ zal zelf het plantgoed ten belope van het budget bestellen en zorgen voor de levering. Eventuele hogere kosten worden gedragen door de school zelf.
 • We rekenen voor de aanplant van het bos op leerkrachten, leerlingen, ouders. Kosten voor een aannemer zijn niet inbegrepen. De aanplantperiode loopt van november tem februari.
 • BOS+ is voor zijn ondersteuning afhankelijk van het vinden van donateurs en sponsors van het klimaatbossenfonds. BOS+ houdt zich het recht voor om o.a. op basis daarvan aanvragen af te keuren.
Meer info? Neem contact op met Sander Van Daele:

sander.vandaele@bosplus.be of 09/264 90 55