Vergroeningsprojecten

Dien een vergroeningsproject in

Nog drie maanden en het plantseizoen gaat van start: tijd om te vergoenen, tijd om bomen te planten! Daarom lanceert BOS+ voor het tweede jaar op rij de  BlablaBoomBoom-campagne waarbij iedere wakkere burger, organisatie, bedrijf of lokaal bestuur wordt aangemoedigd om een vergroeningsproject in te dienen bij BOS+. 

Na veel bla bla, nu ook boom boom? De Vlaamse regering wil werk maken van een ambitieus bos-en bomenbeleid. Laten we ze daarom de nodige groene inspiratie geven opdat ze haar plannen en ambities kan omzetten in realisaties op het terrein. 

Groene inspiratie

Schilderij.pngMet de BlablaBoomBoom-campagne wilt BOS+ iedere wakkere burger de kans geven om een kleine maar tastbare bijdrage te leveren aan de broodnodige vergroening van ons land; zo zetten we ons samen in om het biodiversiteitsprobleem aan te pakken en om de (gevolgen van) de klimaatverandering te temperen.

Lokale vergroeningsprojecten met een bovenlokale impact

We geven steun aan projecten die gemeentes of steden willen overtuigen om braakliggende stukken gronden te bebossen of scholen mee aan boord willen trekken om de speelplaats te vergroenen. Steden écht werk laten maken van stadsvergroening om zich te wapenen tegen hitte-eilanden of de vergroening van openbare parkeerplaatsen van een winkel zijn andere ‘kleine revoluties’ waartoe BOS+ de wakkere burger instaat acht.

Hoe gaat het in zijn werk?

man-planting-plant-169523.jpgMen dient aan de hand van een eenvoudig formulier het vergroeningproject in. Vervolgens gaat BOS+ samen met de indiener aan de slag om het project te versterken (feedbackronde), waarna de beste projecten er worden uitgekozen. Daarna gaan de indieners van het gekozen project zelf weer aan de slag, uiteraard ondersteund door de expertise van BOS+ om het project ook effectief uit te voeren.

In allereerste instantie zal het Klimaatbossenfonds van BOS+ instaan voor een beperkt aantal projecten, vier om precies te zijn. Uiteraard gaan we verder op zoek om op korte termijn zoveel mogelijk ingediende kwaliteitsvolle projecten te voorzien van financiële middelen.

Voor het plantseizoen 2020-2021 kan geen Blabla-ondersteuning meer goedgekeurd worden. Vanaf juni 2021 stellen we opnieuw een call open. Projecten kunnen dan ingediend worden tot vrijdag 17 september. 

Project indienen

Download hier het projectsjabloon

Wie komt in aanmerking

Iedere burger, organisatie, bedrijf of (lokaal) bestuur die in samenwerking met BOS+ werk wil maken van een lokaal vergroeningsproject. Samenwerkingen met scholen, lokale buurtwerking, plaatselijke afdeling van de jeugdbeweging, etc. worden sterk aangemoedigd. 

De subsidie

De aanvrager bepaalt zelf het gevraagde subsidiebedrag. Elk project kan maximaal 5.000 euro subsidie ontvangen. 

Let op: we verwachten naast de projectbeschrijving ook een uitgewerkte kostenraming. Daarnaast voeg je ook een timing toe aan het project. Hou bij vergroeningsprojecten en de aanplant van bomen rekening met het plantseizoen. Dat loopt van november tot maart. 

Wanneer de vier laureaten worden bekend gemaakt, wordt verwacht dat ze zelf nog naar 15% van de projectsteun op zoek gaan; de subsidie mag dus maximaal 85% van de projectkost bedragen. 

Hoe gaat dit concreet in zijn werk? Wordt jouw vergroeningsproject geselecteerd door BOS+, dan gaat de zoektocht naar 15% van de aangevraagde subsidie van start. Met andere woorden: dien je een project in van 4.789 EUR, dan krijg je 4071€ van ons en moet je zelf nog 718€ bijeen zoeken. 

Ook hier zal BOS+ voor begeleiding zorgen. Zo zal je project een mooi plaatsje krijgen op de website met foto's, tekst en uitleg. De mensen zullen geld kunnen schenken aan jullie project en het publiek zal te zien krijgen hoeveel middelen jullie al hebben opgehaald. 

Hoewel er in eerste instantie slechts vier projecten worden goedgekeurd, zullen alle andere projecten, mits kwaliteitsvol, in een later stadium van de nodige (financiële) begeleiding voorzien worden. 

Download hier het projectsjabloon

De begeleiding

1. Zowel bij het indienen als bij het opstellen van de kostenraming van het project zal BOS+ steeds beschikbaar zijn om advies te geven;

2. BOS+ zal ook elk project ondersteunen tijdens de zoektocht naar eigen financiële middelen;

3. De vier geselecteerde project zullen vervolgens bezoek krijgen van BOS+ om de planning en uitwerking van het project samen in goede banen te leiden.

De selectiecriteria

  • Samenwerking met scholen, jeugdbewegingen, omwonenden, etc. zijn een extra troef;
  • Bijkomende troef als je ook met kansengroepen werkt;
  • Er moet zekerheid zijn dat er op de beoogde gronden kan geplant worden (m.a.w. in de aanvraag moet al de toestemming van de eigenaar opgenomen zijn);
  • Bij de realisatie van een voedselbos dient rekening gehouden te worden met de voorwaarden voor de aanleg van een voedselbos.
  • De kandidaat-begunstigde moet beschikken over de eventueel nodige vergunning(en) en adviezen (omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging, VEN-ontheffing, veldwetboek, onroerenderfgoeddecreet). Niet vergunde aanplantingen komen niet in aanmerking voor sponsoring.
  • Invasieve exoten die op de lijst van het internationaal aanvaardbare systeem Harmonia (https://ias.biodiversity.be/species/all) staan, mogen niet geplant worden in de voedselbossen die BOS+ ondersteunt.
  • Reeds uitgevoerde plantwerken komen niet in aanmerking voor extra sponsoring. In de overeenkomst die wordt gesloten met de begunstigde wordt opgenomen dat het bos minimum 25 jaar moet behouden blijven.