Voedselbos

Voedselbos

Voedselbos is bos met de specifieke functie om eten te produceren. Heel leuk om er de vruchten van te plukken en om het hele jaar door te smikkelen van al het lekkers dat bos en de daarbijhorende planten te bieden hebben. 

Om een goed voedselbos te maken is er veel kennis nodig en het vraagt een goed uitgekiend beheer. BOS+ ondersteunt pas recent deze vorm van bossen en vraagt daarom aan de eigenaar om zelf een degelijke kennis op te bouwen. Als daaraan voldaan is en er een goed plan is opgesteld, kan u bij ons financiële steun krijgen. Voor een inschatting van de kosten voor plantgoed kan u ook bij ons terecht.  

Voorwaarden

Algemeen

 • Reeds uitgevoerde plantwerken komen niet in aanmerking voor extra sponsoring. In de overeenkomst die wordt gesloten met de begunstigde wordt opgenomen dat het bos minimum 25 jaar moet behouden blijven.
 • Sommige sponsors wensen een feestelijke aanplantactie met kort persmoment op het terrein. Eigenaars die dit toelaten, maken meer kans op sponsoring dan anderen. BOS+ begeleidt steeds deze evenementen, draagt er zorg voor dat de ecologische draagkracht van het terrein niet wordt overschreden en koppelt terug met de begunstigde zodat deze op de hoogte is van de plannen en er zijn toestemming kan aan verlenen.
 • Het moet gaan over een nieuw voedselbos in Vlaanderen. Compenserende bebossingen in natura (voor een ontbossing elders) ondersteunt BOS+ niet.
 • De begunstigde kan een natuurlijke -, een privaatrechtelijke- of een publiekrechtelijke persoon zijn.

Plant-technisch en juridisch

 • De kandidaat-begunstigde moet beschikken over de eventueel nodige vergunning(en) en adviezen (omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging, VEN-ontheffing, veldwetboek, onroerenderfgoeddecreet). Niet vergunde aanplantingen komen niet in aanmerking voor sponsoring.
 • Kruidachtigen en tamme dieren kunnen ook een plaats hebben in voedselbossen maar BOS+ voorziet enkel ondersteuning voor bomen en struiken.
 • De uiteindelijke kroonbedekking van de geplante bomen en struiken moet minimum 30% zijn. De oppervlakte per dossier moet minstens 0,5 hectare bedragen. BOS+ zal dit beoordelen door een aanplantingsplan dat door de kandidaat-begunstigde moet ingediend worden (zie procedure).
 •  Invasieve exoten die op de lijst van het internationaal aanvaardbare systeem Harmonia (https://ias.biodiversity.be/species/all) staan, mogen niet geplant worden in de voedselbossen die BOS+ ondersteunt.

Financieel

 • De kosten voor de realisatie (plantgoed, aannemers voor terreinvoorbereiding, wildbescherming…) worden betaald door de kandidaat-begunstigde. Na de realisatie en rapportage d.m.v. facturen, ontvangt de kandidaat-begunstigde binnen de maand de voorziene financiële ondersteuning.
 • BOS+ voorziet een forfaitaire sponsoring van 80% van de kost per boom (excl. BTW) met een plafond van € 25 per boom en een plafond van € 5.650 per hectare. Kosten die in aanmerking komen zijn de kosten voor het plantgoed, boombescherming (wildkokers, harnassen, palen) en boomversteviging (palen, boombindsel).
 • BOS+ is voor zijn ondersteuning afhankelijk van het vinden van donateurs en sponsors van het klimaatbossenfonds. BOS+ houdt zich het recht voor om o.a. op basis daarvan aanvragen af te keuren.

Procedure

 • Stap 1: De kandidaat-begunstigde neemt contact op met de contactpersoon bij BOS+ (zie onderstaand) en schetst de plannen.
 • Stap 2: De kandidaat-begunstigde bezorgt via e-mail (zie onderstaande contactpersoon) de volgende gegevens:
  • De nodige gegevens om de locatie terug te vinden (kadastergegevens/straatnamen/kaartje/beschrijving).
  • Een aanplantingsplan waarop bij voorkeur op basis van een kaart duidelijk wordt gemaakt welke bomen en struiken (juiste soortnaam, plantformaten) geplant worden en in welke aantallen en/of plantdichtheden die geplant zullen worden.
  • Een indicatie van timing van de start van de plantwerken en eventuele terreinvoorbereiding.
  • Wanneer vergunningen nodig zijn, bezorgt de kandidaat-begunstigde een kopie van deze vergunning.
  • Een inschatting van de kostprijs van het plantgoed (+ bescherming & versteviging). (Hierin kan BOS+ ondersteuning geven)
 • Stap 3: BOS+ evalueert het plantplan (in hoofdzaak op standplaatsgeschiktheid) en de juridische randvoorwaarden en tracht binnen de maand een advies te bezorgen. Dat kan bestaan uit:
  • Een goedkeuring zonder opmerkingen.
  • Een voorwaardelijke goedkeuring mits aanpassingen worden uitgevoerd of bijkomende vergunningen worden aangevraagd.
 • Stap 4: Wanneer het dossier goedgekeurd wordt, sluiten BOS+ en de kandidaatbegunstigde een overeenkomst af waarin de wederzijdse engagementen beschreven staan om het voedselbos te realiseren.
 • Stap 5: Realisatie en eventueel organisatie van de plantactie met een (of meerdere) sponsors en/of donateurs.
 • Stap 6: De kandidaat-begunstigde rapporteert d.m.v. facturen de gemaakte kosten voor plantgoed, boom-bescherming en -versteviging. Ofwel d.m.v. de facturen ofwel d.m.v. een ander document moet blijken welke bomen en struiken en welke aantallen geplant zijn.

Begeleiding door BOS+

Omdat een voedselbos een heel sterke betrokkenheid én een doorgedreven plantenkennis vergt van de beheerder, zal het voorbereidende werk vooral door de beheerder moeten gebeuren. BOS+ is bereid om in de mate van het mogelijke, tijdens een terreinbezoek, telefonisch of via e-mail concrete vragen te beantwoorden.

Op deze link (www.agroforestryvlaanderen.be) vind je een overzicht van de belangrijke juridische -, administratieve- en beleidsaspecten rond voedselbossen. Een goede database met een zeer uitgebreid overzicht van allerlei kenmerken van voor voedselbos interessante planten is de “Plants For A Future”. De bosrevue besteedt er in dit artikel aandacht aan.

Voor gemeenten, bedrijven of organisaties voorziet BOS+ samen met Velt vzw in een (niet gratis) participatief begeleidingstraject om de mensen rond dit voedselbos samen te brengen.

Meer info?
Sander Van Daele - sander.vandaele@bosplus.be of 09/264 90 55